Skip to main content

xx ÕPPEKAVA MOODUL 5 - KLASSIKALISTE VIIGIPÜKSTE KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA

Klassikaliste viigipükste põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted / 54 akadeemilist tundi, millest 44 akadeemilist tundi on auditoorset ja praktilist tööd, 10 akadeemilist tundi iseseivat tööd.

Sihtrühm: kursus on loodud neile, kellel puuduvad varasemad rõivaste modelleerimise, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise kogemused ning neile, kes soovivad oma teadmisi täiendada selleks, et õppida uusi oskuseid olemaks kõrge tasemega spetsialist ettevõttes või alustama väikeettevõtjana. Kursuse sihtgrupp on ka noored, kes näevad oma tuleviku eriala rõivasektoris.

Õppevaldkond: Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

Õppekava rühm: Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õppekeel: Eesti keel

Õppe-eesmärk: Rõivaste Meistri viienda mooduli õppega taotleme, et õppija omandab klassikaliste viigipükste konstrueerimise ja modelleerimise baasteadmised ning valmistamise tehnoloogia põhimõtted, õmblusalased teadmised ja töövõtted ning erinevate pükste mudelite valmistamiseks vajalikud kompetentsid. Õppija on iseseisvalt valmis tegema pükste proove, looma mudelit, asuma pükste modellerimise ja tehnoloogia alal tööle nii seeriatootmises ja individuaalõmbluses.

Õpiväljund: Rõivaste Meister võtab pükste valmistamiseks vajalikke mõõte; kavandab ja joonistab tegumoe, koostab mudeli valmistamiseks vajaliku materjalide ja tehnoloogia spetsifikatsiooni, modelleerib pükste põhi- ja moekohase lõike järgides moejoonist, kliendi mõõte ja keha proportsioone; valmistab ette töökoha lähtuvalt toote eripärast ning töötab efektiivselt, kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; töötleb erinevaid materjale vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, kasutab materjale sihipäraselt ja säästlikult; lõikab detailid, kuumtöötleb, õmbleb ning viimistleb toote kasutades erinevaid õmblusmasinaid ja seadmeid; teeb proove järgides tähtaega, ajakava ning kvaliteedinõudeid; väärtustab Rõivaste Meistri ametit, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik enesetäiendamise võimalustest ja tööturu suundumustest. 

Õpingute alustamise tingimused: huvi valdkonna vastu ja soov omandada professionaalsed oskused, õppija on läbinud algajate õmbluskursuse või omab algteadmiseid õmblemisest
Õppe kogumaht: 54 akadeemilist tundi, millest 44 akadeemilist tundi on auditoorset ja praktilist tööd, 10 tundi iseseisvat tööd
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna südalinnas asuvad avarad kaasaegsed ruumid, moodsa ventilatsioonisüsteemiga, kvaliteetselt valgustatud ja inspireeriva erialase keskkonnaga; iga õpilase jaoks on oma töölaud ja töövahendid. Õmblusateljee on sisustatud moodsaimate professionaalsete universaal- ja spetsiaalõmblusmasinate ning seadmetegaga. Õpilaste arv ühes grupis on 4 - 6 inimest.

Õppevahendite loend: Mõõtude võtmise ja joonestamise töövahendid, universaalõmblusmasinad, äärestusmasinad, kuumniiske töötlemise vahendid, liimipress, katteõmblusmasin, käsitepingu ja mantlinööpaugu masinad; mannekeenid, käärid, nõelad, niidid jm. väikesed töövahendid; kangad toodete õmblemiseks. Koolitusel osalejad saavad teemakohaseid teoreetilisi jaotusmaterjale paberkandjal kohapeal, õppematerjalid jagab koolitaja õppe käigus. Koolituse käigus valmivad tööproovid ja kirjeldused, mida õppija kogub õppematerjalide kausta, hindamisel portfoolio. Õppevahendite hind on arvestatud õppemaksu sisse.

Õppeprotsess: Teooria, praktiline töö ja iseseisev töö 

Õppe sisu: Pükste tegumoe valik, mõõtude võtmine, konstruktsioon ja moekohane tuletus, kanga kuumniiske töötlemine, detailide paigutus kangale ja juurdelõikus, mudeli valmistamine, proovid ja prooviparandused. Detailide dubleerimine ja pükste puhul vajalike erinevate töövõtete - voodri töötlemine ja ühendamine tootega, venitamine ja kahandamine, taskute töötlemine, gulfiku õmblemine jmt. - harjutamine ja teostamine, lõppviimistlus.

Hindamine: Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel. Õpilasele ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul

Lõpetamise tingimused: Õppekava on täies mahus täidetud, kui õpilane on sooritanud õppekavas ettenähtud töövõtted ja osalenud 100% akadeemilistest tundidest.

Väljastatav dokument: Juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, väljastatakse talle täienduskoolituse standardile vastav tunnistus – täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument. Juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse isikule täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt. 

Koolitaja 1 - modelleerimine ja konstrueerimine: Katrin Ustav

Koolitaja 2 - juurdelõikus ja tehnoloogia: Anneli Kruusberg

Koolitaja 3 - õmblemine: Maria Gnutova