Skip to main content
Crafted from the finest natural fabrics

xx ÕPPEKAVA MOODUL 8 - ÜLERÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE

Ülerõivaste tehnoloogia ja valmistamine, kuumniiske töötlemine, sõlmede - taskud, kinnised, kraed, mansetid, õmbluste tüübid, äärte töötlused - tehnoloogia ja valmistamine, erinevate ülerõivaste materjalide käsitlemine / erinevad villakangad. Kursus sobib eesti, vene või inglise keeles õppijatele / 68 akadeemilist tundi, millest 38 akadeemilist tundi on auditoorset ja praktilist tööd, 30 akadeemilist tundi iseseivat tööd

Sihtrühm: kursus on loodud neile, kellel puuduvad varasemad rõivaste  valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise kogemused ning neile, kes soovivad vastavaid algteadmiseid täiendada selleks, et õppida uusi oskuseid olemaks kõrge tasemega spetsialist ettevõttes või alustama väikeettevõtjana. Kursuse sihtgrupp on ka noored, kes näevad oma tuleviku eriala rõivasektoris.

Õppevaldkond: Tehnika, tootmine ja tehnoloogia 

Õppekava rühm: Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õppekeel: Eesti keel

Õppe-eesmärk: Rõivaste Meistri kaheksanda mooduli õppega taotleme, et õppija omandab ülerõivaste valmistamise tehnoloogia põhimõtted, õmblusalased teadmised ja erinevate sõlmede teostamise töövõtted ning erinevate ülerõivaste mudelite valmistamiseks vajalikud kompetentsid. Õppija on iseseisvalt valmis õmblema mantleid ja jakke, asuma ülerõivaste õmblemise ja tehnoloogia alal tööle nii seeriatootmises kui ka individuaalõmbluses.

Õpiväljund: Rõivaste Meister tunneb ülerõivaste valmistamise töövõtteid ja valmistab kvaliteetselt õmblemiseks ettevalmistud mudelid; valmistab ette töökoha lähtuvalt toote eripärast ning töötab efektiivselt, kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; töötleb erinevaid materjale vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, kasutab materjale sihipäraselt ja säästlikult; lõikab detailid, kuumtöötleb, õmbleb ning viimistleb toote kasutades erinevaid õmblusmasinaid ja seadmeid; valmistab tooted järgides tähtaega, ajakava ning kvaliteedinõudeid; väärtustab Rõivaste Meistri ametit, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik enesetäiendamise võimalustest ja tööturu suundumustest. 

Õpingute alustamise tingimused: huvi valdkonna vastu ja soov omandada professionaalsed oskused, eelneva õmblusalase hariduse või oskuste osas tingimusi ei ole.
Õppe kogumaht: 68 akadeemilist tundi, millest 38 akadeemilist tundi on auditoorset ja praktilist tööd, 30 tundi iseseisvat tööd
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna südalinnas asuvad avarad kaasaegsed ruumid, moodsa ventilatsioonisüsteemiga, kvaliteetselt valgustatud ja inspireeriva erialase keskkonnaga; iga õpilase jaoks on oma töölaud ja töövahendid. Õmblusateljee on sisustatud moodsaimate professionaalsete universaal- ja spetsiaalõmblusmasinate ning seadmetegaga. Õppetöö on individuaalne. Samaaegselt õpib maksimaalset 2 inimest. 

Õppevahendite loend: Mõõtude võtmise ja joonestamise töövahendid, universaalõmblusmasinad, äärestusmasinad, kuumniiske töötlemise vahendid, liimipress, katteõmblusmasin, käsitepingu ja mantlinööpaugu masinad;  mannekeenid, käärid, nõelad, niidid jm. väikesed töövahendid; kangad toodete õmblemiseks. Koolitusel osalejad saavad teemakohaseid teoreetilisi jaotusmaterjale paberkandjal kohapeal, õppematerjalid jagab koolitaja õppe käigus. Koolituse käigus valmivad tööproovid ja kirjeldused, mida õppija kogub õppematerjalide kausta, portfooliosse. Õppevahendite hind on arvestatud õppemaksu sisse.

Õppeprotsess: Teooria, praktiline töö ja iseseisev töö

Õppe sisu: Erinevate õmblusmasinate ja kuumniiske töötlemise seadmete tööpõhimõtted, kasutatavad nõelad, niidid, liimiriided. Nõela vahetamine, õmblusmasina niidistamine. Niidipinge, piste pikkuse reguleerimine, kvaliteetne piste. Erinevad presstallad ja nende kasutamine, vahetamine, presstalla surve reguleerimine, enamlevinud vead õmblusmasinate kasutamisel. Erinevate pistete õmblemine, nööpaugu õmblemine, sirgete paralleelsete pisteridade õmblemine, kvaliteedinõuded masinõmblustele, erinevad töövõtted masinal õmblemisel. Kanga parema ja pahema poole määramine. Kanga lõimelõnga suuna määramine. Mõõtude võtmine, lõigete konstrueerimine ja kohandamine vastavalt tegumoele, õmblusvarud, juurdelõikus, liimiriiete kasutamine, mudeli valmistamine, seeliku puhul vajalike erinevate töövõtete - peitluku õmblemine, krookimine, lõhiku töötlemine jmt. - harjutamine ja teostamine.

Hindamine: Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel. Õpilasele ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul ja tööproovidest koostatud portfoolio põhjal.

Lõpetamise tingimused: Õppekava on täies mahus täidetud, kui õppija on sooritanud õppekavas ettenähtud töövõtted ja osalenud 100% akadeemilistest tundidest.

Väljastatav dokument: Juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, väljastatakse talle täienduskoolituse standardile vastav tunnistus – täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument. Juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse isikule täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.

Koolitaja 1 - juurdelõikus ja tehnoloogia: Mariann Rihkrand

Koolitaja 2 - õmblemine: Maria Gnutova