Skip to main content
Crafted from the finest natural fabrics

xx ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

 

  1. Üldsätted

 

1.1.  Amanjeda Group OÜ / reg kood 11245762, edaspidi koolituskeskus, lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub Amanjeda Group OÜ koolitusruumides Maakri 19, Tallinn.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad  nii grupikoolitustena kui ka individuaalõppena.

1.6. Õppetöö toimub eesti keeles.

1.7. Asjaajamiskeel on eesti keel.

1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, milles sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
         1 - õppekava nimetus;
         2 - sihtrühm;
         3 - õppeesmärk;
         4 - õpiväljundid;
         5 - õppekeel;
         6 - õpingute alustamise tingimused       

         7 - õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
         8 - õppe sisu;
         9 - õppekeskkonna kirjeldus;
       10 - õppemeetod;
       11 - nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
       12 - koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

 

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kogume õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

  1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel: info@amanjeda.com

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuste kohta e-posti teel: info@amanjeda.com

 

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra ja motivatsioonikirja alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolitusgrupi mittetäitumisel on õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolituse tasu tagasi.
3.2.4. Koolitused on tasulised, koolituse maksumus on toodud kodulehele vastava koolituse juures. Koolitustasu maksmine toimub koolituskeskuse poolt esitatud arve alusel ettemaksena.

 

  1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud registreerimistasu, õppemaksu või saatnud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga osavõtulehel.

 

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Õppija võetakse kursusele isikliku sooviavalduse ja lühikese motivatsioonikirja alusel.

5.2. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3. Õppija on lõpetanud koolituskeskuse valitud kursuse, kui on osalenud 100% ulatuses.

 

  1. Õppija õigused ja kohustused

6.1. Õppijal on õigus:

6.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.

6.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

6.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;

6.1.4. saada kursuse lõpus tunnistus.

 

6.2. Õppija kohustused

6.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

6.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

6.2.3. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

 

  1. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

7.1. Koolitajad peavad omama õmblusalast eriharidust ja töökogemust.

7.2. Koolitajate nimed koos kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldusega:

7.2.1. Anneli Kruusberg, lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivaala korralduse eriala / Cum laude,  erinevad inimeste juhtimise ja tootmise planeerimise koolitused ja kursused.

Töökogemus:

Baltika Tailor - meeste pintsakute ja naiste jakkide tootmise juhtivtehnoloog  05.2007 – 10.2019, Kvaliteediosakonna juht 01.2006 – 04.2007, Meeste pintsakuliini meister 07.2004 – 12.2005, Naiste jakiliini meister 08.2003 – 06.2004, Kvaliteedi järelvalve spetsialist 01.2003 – 08.2003. Töökohustused Baltika Tailoris: Kasutades erialast programmi GSD, tööjaotuste koostamine meeste pintsakutele ja mantlitele ning naiste jakkidele ja kleitidele. Tehnoloogiliste lahenduste leidmine, nende välja töötamine ja juurutamine. Tehnoloogiliste nõudmiste ja kvaliteedi jälgimine/kontrollimine. Tööoperatsioonide normeerimine, lõigete kontroll, abilekaalide valmistamine. Seadmetele programmide koostamine. Tehnoloogiliste protsesside reorganiseerimine. Lisakohustused: Tudengite erialase praktika juhendamine ning diplomitööde retsenseerimine. Pintsakuliini baasil tehnoloogia koolituste läbiviimine Baltika konstruktoritele ja disaineritele.

AS Qualitex - trikotaažtoodete tehnoloog 05.2002 – 12.2002. Töökohustused: tööjaotuste  koostamine, tootmisprotsessis tööliste juhendamine, normide koostamine

7.2.2. Katrin Ustav, lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise eriala.

Töökogemus:

AS Nurme Vabrik kõrgtehnoloogiliste rõivaste konstruktor 3 aastat,

Amanjeda Group OÜ naiste ja meeste kergete ja ülerõivaste konstruktor 8 aastat.

 

7.2.3. Katrin Kuldma, lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivaste konstrueerimise ja modelleerimise eriala, EBS - Rahvusvaheline Ärijuhtimise eriala, rõivadisain (magister) Eesti Kunstiakadeemias, rõivadisain Rhode Island Shchool of Design, USA.
Töökogemus: Tallinna Moemaja - peadisainer, AS Sangar - peadisainer, AS PTA Grupp - peadisainer, Amanjeda Group OÜ - disainer ja loovjuht ca 25 aastat.

 

 

  1. Kvaliteedi tagamine

8.1. Koolitustele on võimalik registreeruda -posti teel / info@amanjeda.com.
8.2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt. 

8.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

8.4. Koolituste eesmärgiks on tagada koolitusel osalejate individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsioon.

8.5. Koolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad. 

8.6. Koolitusruum on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase õmblustehnikaga, asub hästi ligipääsetavas kohas.

8.7. Koolituse käigus kogutakse koolitusel õppijatelt suulist tagasisidet, mille alusel viiakse vajadusel ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile koolituse kvaliteet. 

8.8. Koolituse lõppedes kogutakse koolitusel osalejatelt tagasisidet, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Koolituste tagasiside on analüüsi aluseks, mille alusel on võimalik teha parendusi, selgitada koolituse kvaliteeti ja arendada õppekavasid.